Kontakt

TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica
Slovesnká republika

sktrost@trost.com

Tel. +421 48 321-0170
Fax +421 48 416-1091

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK customer.sk.trost.com

Nasledujúce všeobecné pokyny sú považované za všeobecné pokyny pre používanie webových stránok sk.trost.com, na ktorých je prezentovaná spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. ďalej len spoločnosť „TROST“), resp. pre využívanie informácií na nich uvedených či pre využívanie na stránkach umiestnených databáz zákazníkmi TROST, obdobne tiež s ďalšími subjektmi. Vlastníkom všetkých autorských a užívateľských práv k databáze sk.trost.com je čo do obsahu i formy v najširšom slova zmysle spoločnosť TROST. Zmeny, ďalšie úpravy a používanie dát nie sú povolené, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TROST.

Odkazy na ponuky

Spoločnosť TROST zodpovedá za vlastné tematické obsahy, ktoré prezentuje. Týmto označením TROST odkazuje na cudzie tematické obsahy, ktoré prezentuje vo svojej ponuke. Obsahy iných subjektov boli pri ich umiestnení na sk.trost.com posúdené z hľadiska ich súladu s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že spoločnosť TROST zistí alebo bude upozornená treťou osobou, že konkrétna ponuka či iný obsah, ku ktorej pripravila odkaz, nie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, potom odkaz na túto ponuku či tento obsah zruší.

Prehlásenie o ochrane dát

Zákazník súhlasí s tým, aby spoločnosť TROST v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, zapracovávala údaje poskytované zákazníkom, a to za účelom ich interného využitia, ako aj i pre vlastné marketingové účely. Spoločnosť TROST sa zaväzuje tieto údaje neposkytovať tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu zákazníka. Akékoľvek nakladanie s poskytovanými údajmi podlieha platnej právnej úprave, najmä zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Spoločnosť TROST ochrane dát prikladá veľký význam a právo na ochranu osobných dát riadne zabezpečuje.

V prípade zmeny právnej úpravy ohľadne ochrany osobných údajov bude spoločnosť TROST postupovať v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou.

Osobné dáta môžu byť postúpené tretej strane iba so súhlasom zákazníka alebo v súlade s platnou právnou úpravou.

Pokiaľ prehlásenie o súhlase pre vyššie uvedené účely bude zahrňovať tiež predanie dát koncernovým spoločnostiam či iným spoločnostiam spolupracujúcich s TROSTom, súhlasí zákazník s tím, že jeho dáta môžu byť týmto spoločnostiam postúpené.

Súhlas so spracovaním osobných dát môže zákazník kedykoľvek odvolať. Spoločnosť TROST následne vykoná všetky potrebné kroky k tomu, aby zaistila úkony s odvolaním súvisiaceho súhlasu.

Zákazník sa zaväzuje poskytovať spoločnosti TROST výlučne pravdivé údaje.

Zásadné skutočnosti

Používanie webovej stránky je pre jednotlivého zákazníka či záujemcu o sledovanie informácií na týchto webových stránkach možné iba v tom prípade ak je registrovaný ako užívateľ. V takom prípade pri používaní slova „TROST“ nepoužije užívateľ žiadne softwarové alebo hardwarové techniky za účelom zaznamenania e-mailovej adresy alebo iných osobných dát zákazníka či záujemcu.

Na prípadnú nutnosť registrácie je zákazník či záujemca upozornený na príslušnom mieste webových stránok, ktorých použitie je registráciou podmienené. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za všetko, k čomu dôjde v súvislosti s zistením zákazníkovho prihlasovacieho mena a hesla inou osobou bez zavinenia TROSTu.

Databáza protokolov

 Pri každom vstupe jednotlivého registrovaného zákazníka na niektorú stránku z ponuky TROST a pri každom stiahnutí súboru dát budú údaje o vstupe z tohto priebehu zaznamenané v protokolovej databáze na servery TROST. Každá sada dát sa skladá z nasledujúcich údajov:

  • stránka, z ktorej bol súbor dát sťahovaný
  • meno súboru dát
  • dátum a čas sťahovania
  • množstvo prenesených dát
  • status vstupu (súbor prenesených dát, súbor nenájdených dát a pod.)
  • popis typu použitého webového prehliadača
  • IP adresa, ktorá Vám bola pridelená Vašim poskytovateľom, pokiaľ je toto potrebné k technickému chodu.

Uložené údaje budú vyhodnotené výhradne anonymnou formou pre štatistické účely.

 

 

Cookies 

 

Aby mohla byť funkčnosť navigácie plne využitá, musíte aktivovať Javascript a povoliť použitie Cookies. Pri tomto sa v žiadnom prípade neuskutočňuje hodnotenie užívateľských preferencií, ani v anonymnej forme. 

 

Kontakt

V prípade dotazov alebo podnetov ohľadom z hora uvedených všeobecných pokynov pre používanie webových stránok sk.trost.com môžete svoje dotazy alebo podnety zaslať listom alebo e-mailom na nasledujúcu adresu:

TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica

it@trost.com

 

 

Zmeny

TROST je oprávnený jednostranne meniť zmeny týchto všeobecných pokynov. Prípadná zmena bude prevedená zverejnením na webových stránkach sk.trost.com.